REGULAMIN INTERNETOWEJ PLATFORMY TRENINGOWEJ DLA KOBIET W CIĄŻY

 

 • 1. WPROWADZENIE

Internetowa Platforma treningowa dla kobiet w ciąży – Momama – w ciąży aktywna dostępna pod adresem www.momama.pl prowadzona jest przez „Momama spółka cywilna” z zakładem głównym pod adresem: ul. Legnicka 55b/2, 54-203 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01.10.2023 roku, NIP:  8943218975, REGON: 526270732.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich usług, które jako Administrator świadczymy na Twoją rzecz za pośrednictwem Platformy internetowej www.momama.pl.

Świadczone usługi będące przedmiotem wniosku, będą stanowiły usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

W ramach profilaktycznej opieki medycznej pacjentki mają dostęp do spotkań na żywo z naszymi położnymi w formie pytań i odpowiedzi. Ta usługa umożliwia często wczesne wykrycie choroby zarówno u matki jak i dziecka, a co za tym idzie wczesne rozpoczęcie terapii.  Odpowiadamy na bieżąco na wszystkie jego obawy i wątpliwości pacjentek.

 Dodatkowo, również w ramach profilaktycznej opieki medycznej, mają dostęp do spotkań na żywo gdzie kadra posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych pomaga w przygotowaniu ciała kobiety do porodu. Zapobiegają dolegliwościom bólowym pacjenta w celu uniknięcia przyszłego diagnozowania i leczenia ewentualnych chorób, zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. W tym konkretnym przypadku jakim są usługi dostępne na platformie momama.pl zmniejszają ryzyko powikłań w trakcie porodu co zostało udowodnione przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Przygotowanie ciała do porodu zmniejsza ryzyko wystąpienia m.in. cukrzycy ciążowej, nadciśnienia wywołanego ciążą czy stanu przed rzucawkowego. Przy braku przeciwwskazań, kobiety po porodzie powinny wykonywać ćwiczenia przeciwzakrzepowe. Takie usługi również są dostępne na platformie momama.pl. Usługi te służą profilaktyce, zachowaniu zdrowia i sprzyjają bezpiecznemu porodowi

Ciąża, oraz okres okołoporodowy jest stanem wymagającym szczególnej opieki profilaktycznej, jak i medycznej, właśnie w celu zapobiegania ewentualnym problemom zdrowotnym matki, jak i dziecka. Świadczone usługi będą w szczególności związane z opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem.

Wszelkie usługi, które będą świadczone na platformie momama.pl, będą podejmowane w celu ochrony zdrowia kobiety i dziecka.

Definicje:

 1. a) Administrator (My) – właściciel domeny zarządzający Platformą internetową dostępną pod adresem www.momama.pl;
 2. b) Użytkownik (Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
 3. c) Platforma internetowa (Momama) – strona internetowa pod którą prowadzimy Naszą internetową platformę treningową dla kobiet w ciąży, działająca w domenie www.momama.pl – to za pośrednictwem Platformy świadczymy na Twoją rzecz usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 4. d) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w Naszym systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane;
 5. e) Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności do logowania do swojego Konta);
 6. f) Newsletter – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Nas wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z Naszą Platformą internetową (m. in. informacji o nowych funkcjonalnościach Momamy, organizowanych konkursach, promocjach, prowadzonych webinarach, treningach online czy innych wydarzeniach związanych z Platformą);
 7. g) Promocja– określony w czasie rabat cenowy na wybrane Pakiety z oferty Momamy lub możliwość dodatkowego skorzystania z rozszerzonego katalogu wybranych funkcjonalności, które są przedmiotem Umowy zawieranej z Administratorem,
 8. h) Pakiet – usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu przez Administratora funkcjonalności, materiałów i innych treści związanych z treningiem kobiet w ciąży, za pośrednictwem Momamy; dostęp do Pakietu ma charakter czasowy – zgodnie z informacją wskazaną w Cenniku dostępnym na Platformie internetowej;
 9. i) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu subskrypcji Pakietu) z Administratorem;
 10. j) Subskrypcja – opłata za korzystanie przez Użytkownika z niektórych usług (usług objętych Pakietem) na Naszej Platformie; Subskrypcja odnawia się automatycznie, na czas określony w wybranym przez Użytkownika Pakiecie;
 11. k) Okres rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu, objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony (w zależności od Pakietu), w którym jako Użytkownik posiadasz dostęp do funkcjonalności, materiałów i innych treści związanych z treningiem kobiet w ciąży udostępnionych Ci w ramach wybranego Pakietu, za który to okres jesteś zobowiązany uiścić ustaloną cenę; w przypadku, gdy w związku z zawarciem Umowy chcesz skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego (np. bezpłatny dostęp do Naszej Platformy przez 7 dni w ramach Pakietu miesięcznego), pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się bezpośrednio po upływie ww. okresu nieodpłatnego korzystania pod warunkiem, że w okresie nieodpłatnego korzystania nie zrezygnujesz z dalszego trwania Umowy; Okres Rozliczeniowy trwa do momentu przypadającego dokładnie po upływie czasu oznaczonego w wybranym Pakiecie będącym przedmiotem zawartej Umowy, liczonego od dnia jej zawarcia, dnia zakończenia korzystania z bezpłatnego okresu próbnego lub rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego;
 12. l) Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na rzecz Naszych Użytkowników treści cyfrowych (w ramach wybranego Pakietu) za określoną zapłatą; treści, o których mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności i materiały takie jak: wideo-treningi, treningi prowadzone na żywo, webinary ze specjalistami, aplikacje;
 13. m) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zawierana pomiędzy Tobą, jako Użytkownikiem, a Nami, jako Administratorem Platformy, która nie pociąga za sobą żadnych opłat;
 14. n) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Naszej Platformy internetowej, to:

1) możliwość dołączenia do Naszej zaufanej społeczności trenujących kobiet w ciąży i połogu, co wiąże się przede wszystkim z:

 1. a) możliwością rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta,

o dla użytkowników niezarejestrowanych, Momama jest dostępna w ograniczonym zakresie – możesz jedynie:

 • przeglądać Naszą platformę,
 • czytać bloga,
 • korzystać z Formularza kontaktowego,
 • zapisać się do Naszego Newslettera,

o dla użytkowników zarejestrowanych możliwe jest pełne korzystanie z Momamy, o czym mowa w lit. b poniżej,

 1. b) korzystaniem – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Naszej Platformie oraz po dokonaniu zakupu wybranego Pakietu z Naszej oferty – ze wszystkich dostępnych usług, w tym m.in.:

o uczestniczenia w webinarach ze specjalistami (na żywo),

o uczestniczenia w treningach online (na żywo),

o uzyskanie nieograniczonego dostępu do całej bazy danych, w tym w szczególności do wszystkich nagranych treningów – 24 h/7 dni,

o uczestniczenia w czatach ze specjalistami lub trenerami online,

o zamieszczania opinii i komentowania materiałów udostępnionych na stronach Momamy,

o korzystania z kalendarza i kalkulatora ciąży, które umożliwiają śledzenie rozwoju Twojego dziecka – od początku ciąży aż do porodu,

o możliwości tworzenia list niezbędnych badań i zaleceń lekarskich czy list wyprawkowych dla mamy i dziecka,

2) wypełnianie Formularzy udostępnianych na stronie internetowej Momama (np. formularz rejestracji czy formularz kontaktowy),

3) subskrypcja Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystamy do informowania Cię o nowych funkcjonalnościach Momamy, organizowanych konkursach, promocjach, prowadzonych webinarach, treningach LIVE czy innych wydarzeniach związanych z Naszą Platformą – oczywiście, po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody w tym zakresie (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować),

4) w określonych sytuacjach – także możliwość samodzielnego przeprowadzenia usunięcia Konta.

Nasze usługi świadczymy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.momama.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Platformy internetowej otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej zakup wybranego Pakietu oraz jednoczesną rejestrację Konta.

Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw w sytuacji, kiedy jesteś jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, kiedy postanowienia Naszego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

 • 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

Jeżeli chcesz korzystać z Naszej Platformy internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Momamy powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Platformy.

Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

Na Naszej Platformie internetowej masz możliwość założenia swojego indywidualnego Konta. Tylko ono sprawi, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dla Ciebie stworzyliśmy.

Nasza ideą jest stworzenie zaufanej społeczności. Dlatego też Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Bezpieczeństwo Twojego Konta zależy przede wszystkim od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.

W ramach usług, które Ci oferujemy możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będziemy do Ciebie wysyłać określone informacje związane z funkcjonowaniem Momamy.

Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do Naszej Platformy), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej Naszej Platformy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do Naszego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do Naszego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware),rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.

Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze strony internetowej www.momama.pl.

Jeżeli zauważysz, że na Platformie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij Nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@momama.pl.

Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z Naszej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.momama.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. a) sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 2. b) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 3. c) przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 4. d) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Momama może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak jako Administrator nie wspieramy i nie gwarantujemy, że Nasza Platforma internetowa będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

Platforma internetowa Momama dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych przez Nas funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego.

 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadcząc usługi zależy Nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, aby wszyscy nasi Użytkownicy byli zadowoleni.

Aktywność fizyczna w ciąży przyniesie Ci wiele korzyści! Pamiętaj jednak, że nie wszystkie ćwiczenia i materiały prezentowane na Naszej Platformie internetowej mogą być dla Ciebie odpowiednie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do rodzaju czy intensywności interesujących Cię ćwiczeń, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Pamiętaj, że zdrowie Twoje i Twojego dziecka jest najważniejsze – powinnaś bezwzględnie powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń z uwagi na możliwe przeciwskazania, w tym w szczególności z powodu istniejących chorób, jak również innych ograniczeń w czasie ciąży i po ciąży.

Podczas korzystania z ćwiczeń udostępnionych na Naszej Platformie stosuj wszelkie zasady bezpieczeństwa i zachowaj należytą ostrożność w miejscu wykonywania treningu. Każdy trening może wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji, w szczególności w przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń lub przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń, za co My – jako twórcy Momamy – nie ponosimy odpowiedzialności.

Pamiętaj, żadna informacja zawarta w udostępnianych przez Nas materiałach nie może być traktowana jako porada lekarska.

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Momamy, konieczne jest założenie Konta i dokonanie zakupu wybranego Pakietu. Pamiętaj jednak, aby przed rozpoczęciem korzystania z Naszej Platformy internetowej zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – napisz do Nas na adres kontakt@momama.pl.

Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawieramy za pośrednictwem Platformy internetowej obowiązuje przez czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Edycja Konta, wybranie opcji „Moje subskrypcje” i kliknięcie przycisku „Anuluj”. Po dokonaniu powyższych czynności, status zmieni się na “Oczekujące na anulowanie” a Twoje Konto będzie nadal aktywne do końca opłaconego okresu. Od momentu kliknięcia przycisku “anuluj” żadna opłata nie zostanie pobrana.

W przypadku anulacji subskrypcji, możliwe jest ponowne zalogowanie oraz ponowny zakup subskrypcji  z wykorzystaniem użytych poprzednio, tych samych danych do logowania.

Założenie i prowadzenie Konta

W ramach Momamy możesz założyć i zarejestrować swoje Konto,a następnie dokonać zakupu wybranego przez siebie Pakietu (procedura składania Zamówienia na Naszej Platformie internetowej została szczegółowo opisana w § 4. poniżej). Aktualnie dostępne Pakiety możesz sprawdzić w zakładce Cennik . Tylko po zakupie wybranego Pakietu Twoje Konto będzie w pełni aktywne i funkcjonalne.

Po wypełnieniu Formularza rejestracji i jednoczesnym dokonaniu zakupu wybranego przez siebie Pakietu masz możliwość uzupełnienia swojego Konta o takie informacje jak: data ostatniej miesiączki oraz długość Twojego cyklu – dzięki tym danym nasza aplikacja policzy Twoją ciążę, tzn. wskaże, na jakim etapie ciąży jesteś (w którym tygodniu i w którym trymestrze), poinformuje Cię o tym, co się aktualnie dzieje z Twoim dzieckiem, jakich zmian w swoim organizmie możesz się spodziewać oraz… wskaże ile jeszcze dni pozostało do przewidywanej daty porodu!

Czy wiesz, że do Momamy możesz także logować się z wykorzystaniem innych portali? W tym celu połącz swoje Konto z serwisem społecznościowym Facebook lub z kontem Google. Możesz to zrobić zarówno na etapie rejestracji swojego Konta, jak i później, kiedy Twoje Konto będzie już w pełni aktywne – aby przyspieszyć proces logowania na Naszej Platformie:

 1. a) klikając tę opcję zostaniesz przeniesiony do właściwego panelu logowania,
 2. b) po zalogowaniu z wykorzystaniem Facebooka lub konta Google należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji do niektórych Twoich danych,
 3. c) aby dopełnić rejestrację należy ustawić również swoje indywidualne Hasło oraz podać adres e-mail.

Płatności

Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Pakietu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji.

Składając zamówienie na Momamie możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24, wirtualnej portmonetki PayPal, platformy Stripe czy systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay.

 1. a) Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Naszej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 2. b) Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Naszej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem wirtualnej portmonetki PayPal dostępnej pod adresem www.paypal.com i wykorzystywanej przez firmę PayPal Holdings Inc.
 3. c) Płatności internetowe dokonywane on-line kartą płatniczą (Visa, American Express, Mastercard) za pośrednictwem Naszej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem platformy Stripe dostępnej pod adresem www.stripe.com i wykorzystywanej przez firmę Stripe Inc.,
 4. d) Płatności mobilne dokonywane za pośrednictwem systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay zintegrowanego z Naszą Platformą internetową, Użytkownicy mogą realizować za pomocą urządzeń Apple, takich jak: iPhone, Apple Watch, iPad oraz Mac. System Apple Pay wykorzystywany jest przez firmę Apple Inc.
 • 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ODNAWIANIE SUBSKRYPCJI

Proces składania Zamówienia i jednoczesnej rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

 1. wybierz interesujący Cię Pakiet z Naszej oferty, a następnie wypełnij Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Platformy.
 2. a) w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. b) koniecznym będzie także określenie nazwy Użytkownika Konta oraz zdefiniowanie indywidualnego Hasła, które jednocześnie pozwolą utworzyć Twoje Konto,
 4. c) w następnej kolejności wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób płatności
  – płatności realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy 24, wirtualnej portmonetki PayPal, kartą płatniczą z wykorzystaniem Stripe’a lub płatność mobilną za pomocą Apple Pay,
 5. potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Pakietu zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy Tobą a Momamą traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.
 6. po wykonaniu powyższych czynności, Twoje Konto jest w pełni aktywne i funkcjonalne.

Pakiet miesięczny (usługa ma charakter cykliczny)

Pakiet miesięczny jest rozliczany u nas w formie samoodnawialnej subskrypcji miesięcznej i będzie działał do momentu twojej rezygnacji – oznacz to że Pakiet miesięczny jest cyklicznie przedłużany na okres 1 miesiąca. Tym samym, jeżeli nie zrezygnujesz z korzystania z Momamy przed datą rozliczenia (data każdorazowego odnowienia Subskrypcji widoczna jest na Twoim Koncie), upoważniasz Nas do pobrania opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy.

Pamiętaj, że udostępniamy Ci możliwość bezpłatnego dostępu do jednego z naszych Pakietów (Pakiet miesięczny) przez 7 dni. Okres próbny został wprowadzony z myślą o Tobie – dzięki niemu masz możliwość zapoznania z Nasza Platformą oraz przetestowania jej najważniejszych funkcjonalności. Chcemy świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie, a dzięki temu Ty masz pewność, że Momama jest tworzona przez osoby rzetelne i godne zaufania. Po upływie okresu próbnego Subskrypcja Pakietu aktywuje się automatycznie i działa aż do momentu złożenia Twojej rezygnacji

Pakiet 3 i 6-miesięczny

W przypadku wyboru Pakietu 3 lub 6-miesięcznego, po upływie Okresu rozliczeniowego następuje wygaszenie Pakietu (dalsze opłaty nie są pobierane). Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z korzystania z Naszej Platformy internetowej wcześniej – uiszczone już opłaty nie będą zwracane.

W każdym czasie możesz wypowiedzieć Umowę dotyczącą zakupionego Pakietu i zrezygnować z korzystania z Naszej Platformy internetowej przy zachowaniu prawa do korzystania z Momamy aż do zakończenia bieżącego Okresu rozliczeniowego. Możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Edycja Konta, wybranie opcji „Moje subskrypcje” i kliknięcie przycisku „Anuluj”. Po dokonaniu powyższych czynności, status zmieni się na „Oczekujące na anulowanie” a Twoje Konto będzie nadal aktywne do końca opłaconego okresu. Od momentu kliknięcia przycisku „anuluj” żadna opłata nie zostanie pobrana.

W przypadku anulacji subskrypcji, możliwe jest ponowne zalogowanie oraz ponowny zakup subskrypcji  z wykorzystaniem użytych poprzednio, tych samych danych do logowania.

Opłaty za korzystanie z Momamy w ramach Subskrypcji wybranego przez Ciebie Pakietu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności.

Na Naszej Platformie internetowej mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę:

 1. a) rabatów cenowych na wybrane Pakiety z oferty Momamy,
 2. b) możliwości dodatkowego skorzystania z rozszerzonego katalogu wybranych funkcjonalności Naszej Platformy internetowej,

– o zasadach wszystkich Promocji decydujemy My, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na stronie internetowej Momamy.

Jeżeli będziesz zalegał w płatności (np. z powodu braku środków lub upływu ważności Twojej karty płatniczej), mamy prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do wszystkich funkcjonalności, jakie uzyskałeś w ramach wykupionego Pakietu. Twój dostęp do Momamy może zostać zablokowany także w sytuacji, kiedy podasz błędne informacje dotyczące płatności (np. błędny numer karty płatniczej).

 • 5. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

Na Naszej Platformie internetowej zamieściliśmy wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:

 1. a) Facebook [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 2. b) Instagram [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 3. c) Vimeo [administrator: Vimeo LLC. z siedzibą w USA],
 4. d) YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA],
 5. e) Messenger [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 6. f) WhatsApp [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 7. g) Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 8. h) Stripe [administrator: Stripe Inc.z siedzibą w USA lub Stripe z siedzibą w Irlandii],
 9. i) Apple Pay [administrator: Apple Inc. z siedzibą w USA].
 10. j) Przelewy24 [administrator: PayPro SA z siedzibą w Polsce],
 11. k) PayPal [administrator: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu].

Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej Naszej Platformy. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W Naszej Polityce Plików Cookies odsyłamy do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przez Nas wtyczek plug-in znajdziesz w Naszej Polityce Plików Cookies.

 • 6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Nasza Platforma internetowa korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics oraz GTmetrix, na co wyrażasz zgodę jako Użytkownik Momamy.

Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz ze stron internetowych Naszej Platformy internetowej.

Pamiętaj, że korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Naszej Platformy internetowej. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.

 • 7. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG

W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizujemy Naszych usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Poinformuj Nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my ustosunkujemy się do nich.

Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do Nas przesłać:

 1. a) drogą pocztową na adres: California Fitness Siłownia Katarzyna Kowal, Małopolska 42a, 54-032 Wrocław,
 2. b) lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@momama.pl.

W treści takiego zgłoszenia podaj następujące informacje:

 1. a) swoje imię i nazwisko,
 2. b) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. c) opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta)
 4. d) proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot części płatności).

Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed jej rozpatrzeniem poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, pocztą.

Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 • 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 6. f) szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
 8. h) w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 10. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie.

Możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Edycja Konta, wybranie opcji „Moje subskrypcje” i kliknięcie przycisku „Anuluj”. Po dokonaniu powyższych czynności, status zmieni się na „Oczekujące na anulowanie” a Twoje Konto będzie nadal aktywne do końca opłaconego okresu. Od momentu kliknięcia przycisku „anuluj” żadna opłata nie zostanie pobrana.

W przypadku anulacji subskrypcji, możliwe jest ponowne zalogowanie oraz ponowny zakup subskrypcji  z wykorzystaniem użytych poprzednio, tych samych danych do logowania.

 • 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Decydując się na korzystanie z Naszych usług – co też oświadczasz poprzez akceptację Naszego Regulaminu – udzielasz nam licencji na wykorzystanie zamieszczonych przez Ciebie zdjęć, wpisów i innych materiałów dla potrzeb Momamy. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, a dodatkowo udzielana jest przez Ciebie na czas nieoznaczony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji – a w szczególności te, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), nie wyłączając wykorzystania udostępnianych przez Ciebie materiałów dla celów promocji i reklamy Naszej Platformy internetowej.

Zdjęcia oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie internetowej Naszej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.momama.pl należą do Nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.

Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

 1. a) kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
 2. b) kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 3. c) dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Momamy,
 4. d) udostępnianie w Internecie takich materiałów,

bez Naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

 • 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoje prawa i gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:

 1. a) dokonując rejestracji swojego Konta, zakupu wybranej Subskrypcji czy zapisując się do Newslettera – przekazujesz Nam swoje dane osobowe,
 2. b) wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 3. c) w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy z Nami, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Nas (jako Administratorze Danych Osobowych), a także Nasz prawnie uzasadniony interes,
 4. d) powierzamy Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie moglibyśmy świadczyć Naszych usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca czy firma IT zajmująca się obsługą techniczną Naszej strony internetowej; aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. e) korzystamy z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google oraz z narzędzia GTmetrix, które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na Naszej Platformie – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 6. f) zapewniamy Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media,
 7. g) w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 8. h) Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności Platformy internetowej Momama. W celu uzyskania bardziej szczegółowych dokumentacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

 • 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 1. a) ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
 2. b) szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
 3. c) korzystanie przez Użytkownika z Naszej Platformy internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:

 1. a) o charakterze bezprawnym,
 2. b) które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
 3. c) naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy internetowej Momama dostępnej pod adresem www.momama.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Aby móc dostosowywać Nasze usługi do Twoich potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię na stronie internetowej Momamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany, o których mowa będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

Wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian.

Mamy nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami, jako Administratorem a Tobą, jako Użytkownikiem Momamy, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

o Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

o Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 1. a) Polityka prywatności,
 2. b) Polityka Plików Cookies,
 3. c)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) oraz inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2021 roku.